Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Dịch vụ pháp lý

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Cập nhật: Thứ 5, ngày 07/10/2021
Lượt xem: 40
Hiện nay, thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện các Dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện khá phổ biến, và việc này ảnh hưởng trực tiếp đến người dân có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng hiểu hết trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để tự bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình. Do đó, trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cụ thể các b
 
Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Hiện nay, thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện các Dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện khá phổ biến, và việc này ảnh hưởng trực tiếp đến người dân có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng hiểu hết trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để tự bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình. Do đó, trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cụ thể các bước thực hiện thu hồi đất để người dân nắm rõ thủ tục theo quy định của pháp luật.
Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Điều 61, 62 Luật đất đai 2013 và việc thu hồi đất phải dựa trên các căn cứ sau đây:
- Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật đất đai 2013.
- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.Căn cứ Điều 67, 69 Luật đất đai 2013, Trình tự, thủ tục thu hồi đất bao gồm các bước sau:
smileyBước 1. Thông báo thu hồi đất
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
Thời hạn thông báo cho người dân: chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp trước khi có quyết định thu hồi đất. Đồng thời Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
Nếu người dân đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn nêu trên thì Cơ quan nhà nước quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.
smileyBước 2. Tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc (Nếu không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc).
smileyBước 3. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi Tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức họp trực tiếp với người dân có đất bị thu hồi, và niêm yết công khai phương án tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.
Nếu người dân có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì ban bồi thường phối hợp với UBND cấp xã tổ chức đối thoại với người dân.
Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.
smileyBước 4. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:
- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền của Luật này quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày;
- Niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung và gửi quyết định thu hồi đến từng người dân có đất bị thu hồi.
- Nếu người dân có khiếu nại quyết đinh thu hồi đất thì UBND có thẩm quyền phải giải quyết khiếu nại.
smileyBước 5. Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư. Chi trả tiền bồi thường trong 30 ngày từ khi có quyết định thu hồi (điều 93 Luật đất đai 2013).
smileyBước 6. Vận động, thuyết phục đối với người sử dụng đất không hợp tác thực hiện
- Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện
smileyBước 7. Cưỡng chế thu hồi đất (nếu cần).
Sau khi được vận động, thuyết phục nhưng người dân không chấp hành việc bàn giao đất thì người dân bị cưỡng chế để thu hồi đất.
smileyBước 8.Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.
 
Trân trọng!
Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

TIN TỨC / SỰ KIỆN