Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Tư vấn đất đai

trích lục giấy chứng nhận quyền SD đất/sổ đỏ/sổ hồng

Cập nhật: Thứ 5, ngày 12/08/2021
Lượt xem: 43
làm thế nào để xin trích lục sổ đỏ khi bi mất sổ? thủ tục như thế nào? làm việc với cơ quan nào?
 
TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/sổ hồng) là một loại giấy tờ cực kỳ quan trọng, muốn giải quyết bất kỳ vấn đề gì liên quan tới quyền sử dụng đất đều cần dùng tới nó. Đã có rất nhiều người làm mất hoặc bị người khác giấu đi tìm không được. trong trường hợp này, để có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của mình, bạn phải tiến hành xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên không phải ai cũng biết nên xin như thế nào, xin ở đâu, thủ tục như thế nào?
 Hiểu được vấn đề này, tại bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu sơ bộ về cách thức tiến hành xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm:
Phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.
 
Mẫu số 01/PYC
(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT
ngày 30 tháng 6 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
..........., ngày.........tháng........năm.............
 
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ........Giờ…….phút, ngày……/...…/…..…Quyển số ……, Số thứ tự……………..,
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
            Kính gửi: ...........................................................................................................
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:......................................................
Đại diện là ông (bà)…………......................................................................................
Số CMTND/Hộ chiếu..................................................................................................
cấp ngày…./…../…..tại …………...........; Quốc tịch...................................................
2. Địa chỉ:......................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Số điện thoại...........................; fax...........................; E-mail: ...............................;
4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số………….…, địa chỉ…………………………………………………..……...................................….
(đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):
☐ Thửa đất 1
☐ Người sử dụng đất 2
☐ Quyền sử dụng đất
☐ Tài sản gắn liền với đất
☐ Tình trạng pháp lý   
☐ Lịch sử biến động
☐ Quy hoạch sử dụng đất
☐ Trích lục bản đồ
 Trích sao GCNQSDĐ
☐ Giao dịch đảm bảo
☐ Hạn chế về quyền
☐ Giá đất       
 Tất cả thông tin trên
5. Mục đích sử dụng dữ liệu:
........………….......................................................................................................
6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: ……....….……bộ
☐ Bản sao giấy chụp lại
☐ Gửi EMS theo địa chỉ
☐ Nhận tại nơi cung cấp
☐ Fax
☐ Lưu trữ điện tử USB, CD
☐ Email
7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 
 
 
NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)
 
Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, bạn tiến hành nộp bộ hồ sơ trên tại Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có đất sẽ tiếp nhận hồ sơ. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.
Tùy điều kiện của gia đình, bạn có thể lựa chọn một trong ba phương pháp sau để nộp hồ sơ:
1. Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
2. Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
3. Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.
Sau khi gửi hồ sơ, bạn sẽ nhận được thông báo đã được tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, cơ quan bạn gửi hồ sơ sẽ nêu rõ lý do vì sao không tiếp nhận hồ sơ của bạn.
Sau khi bạn thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn sơ bộ cách xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Nếu có gì thắc mắc hoặc vướng mắc trong vấn đề này, các bạn hãy liên hệ theo các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

TIN TỨC / SỰ KIỆN