Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Dân sự - đất đai

Tính lãi trên nợ lãi

Cập nhật: Thứ 3, ngày 27/07/2021
Lượt xem: 384
có thể tính lãi khi người vay chậm trả tiền lãi không?
 
Tính lãi trên nợ lãi
Hỏi: năm 2018 tôi có cho bạn vay số tiền là 1 tỷ, chúng tôi làm hợp đồng vay tiền, theo đó đến năm 2020 bạn tôi sẽ phải trả số tiền nêu trên cho tôi cùng số tiền lãi là 100 triệu đồng. tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, bạn tôi còn chưa trả hết số tiền này cho tôi, ngoài tiền gốc còn số tiền lãi 100 triệu thì chưa trả. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi có được tính lãi trên số tiền lãi là 100 triệu này không? Lãi suất là bao nhiêu?

Đáp:
Để giải đáp vấn đề của bạn, chúng tôi căn cứ vào:
- Bộ luật dân sự 2015;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.
Theo đó, tại điểm b khoản 2 điều 5 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP có quy định:
“2. Hợp đồng vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì lãi, lãi suất được xác định như sau:

b) Trường hợp chậm trả lãi trên nợ gốc trong hạn thì còn phải trả lãi trên nợ lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tại thời điểm trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Tiền lãi trên nợ lãi chưa trả = (nợ lãi chưa trả) x (lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tại thời điểm trả nợ) x (thời gian chậm trả tiền lãi trên nợ gốc);”
Như vậy, trong trường hợp người vay chậm trả tiền lãi thì phải có trách nhiệm trả lãi trên nợ lãi theo mức lãi suất quy định tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015:
Điều 468. Lãi suất
1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.
Như vậy, mức lãi suất để tính lãi trên nợ lãi sẽ là 10%/1 năm.
 
Nếu còn có bất cứ điều gì thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua các cách sau:
Hotline: 0911 88 11 22.
Email: liemlstt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ, Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.